H.H.第三世多杰羌佛藝術-詩詞歌賦欣賞- 玄妙彩寶挂

H.H.第三世多杰羌佛藝術詩詞歌賦欣賞-

玄妙彩寶挂

寶挂飛瀾把神玄,嬌紅綠翠笑天顏。

本物不揚雲霧客,仙風吹頌鼓搖幡。

3 Trackbacks / Pingbacks

  1. H.H.第三世多杰羌佛藝術-詩詞歌賦欣賞- 玄妙彩寶挂 | 頂禮 H.H.第三世多杰羌佛-萬法由心生
  2. H.H.第三世多杰羌佛藝術-詩詞歌賦欣賞- 玄妙彩寶挂 | 頂禮 H.H.第三世多杰羌佛-萬法由心生
  3. H.H.第三世多杰羌佛藝術-詩詞歌賦欣賞- 玄妙彩寶挂 – 頂禮 H.H.第三世多杰羌佛-萬法由心生

Comments are closed.