H.H.第三世多杰羌佛藝術-詩詞歌賦欣賞- 珊紅玉

H.H.第三世多杰羌佛藝術-詩詞歌賦欣賞- 珊紅玉

珊紅玉

玉中傳民歌,希世珊紅羅。

俯覽地上石,色下是摩訶。

美國舊金山華藏寺www.huazangsi.org
美國舊金山華藏寺FACEBOOK PAGE: www.facebook.com/huazangsi

http://goo.gl/a3OcWF

‪#‎第三世多杰羌佛‪#‎多杰羌佛‪#‎第三世多杰羌佛藝術‬ ‪#‎詩詞歌賦‪#‎華藏寺