H.H.第三世多杰羌佛藝術-詩詞歌賦欣賞- 玄妙彩寶挂

H.H.第三世多杰羌佛藝術-詩詞歌賦欣賞

玄妙彩寶挂

 

寶挂飛瀾把神玄,嬌紅綠翠笑天顏。

本物不揚雲霧客,仙風吹頌鼓搖幡。

此文章鏈接:https://goo.gl/ZY9XM5

美國舊金山華藏寺www.huazangsi.org
美國舊金山華藏寺FACEBOOK PAGE: www.facebook.com/huazangsi