H.H.第三世多杰羌佛藝術-詩詞歌賦欣賞- 黃石溫泉(一)

H.H.第三世多杰羌佛藝術詩詞歌賦欣賞-

黃石溫泉(一)

 

火出地殼溫泉,疊嶂叢林一室間。

問津遊士關外客,獨駕孤舟仍群山

 

https://goo.gl/ZfDFbn

美國舊金山華藏寺www.huazangsi.org
美國舊金山華藏寺FACEBOOK PAGE: www.facebook.com/huazangsi

 

第三世多杰羌佛藝術第三世多杰羌佛正法 #第三世多杰羌佛返老回春 #第三世多杰羌佛獲世界和平獎 #第三世多杰羌佛法音 #第三世多杰羌佛佛法