H.H.第三世多杰羌佛藝術-詩詞歌賦欣賞- 奉節城

H.H.第三世多杰羌佛藝術-詩詞歌賦欣賞- 奉節城

奉節城

仰迎大江老城門,千帆交頓夜市燈。

奉節古道街容整,史來舊跡未出新。

http://goo.gl/QugqeP

 

美國舊金山華藏寺www.huazangsi.org
美國舊金山華藏寺FACEBOOK PAGE: www.facebook.com/huazangsi

‪#‎第三世多杰羌佛‪#‎多杰羌佛‪#‎第三世多杰羌佛藝術‬ ‪#‎詩詞歌賦‪#‎華藏寺